Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2023. február 1-től

  • Szolgáltató elnevezése: Magyar Gluténmentes Pékség Kft.
  • Székhely: 2360 Gyál, Toldi Miklós utca 10.
  • Cégjegyzékszám: 13-09-189943
  • Adószám: 26168023-2-13.
  • Telefonos elérhetőség: +36 70 425 0222
  • E-mail cím: magyarglutenmentespekseg@gmail.com

Tájékoztatjuk, hogy a megrendelése véglegesítésével elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek), így kérjük, hogy legyen kedves részletesen elolvasni az alábbiakban foglaltakat.

A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására.

A www.mgmp.hu oldalon vásárlónak (a továbbiakban: Fogyasztó) lehetősége van kiválasztani és megrendelni a webáruházba feltöltött gluténmentes termékeket (péksütemények). Az egyes Termékekre kattintva találja a Termék fotóját, mellette pedig a termék ismertetőjét és a bruttó árát. A megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díjtát. Felhívjuk a figyelmet, hogy a termékeket illusztrált képpel jelöljük, továbbá, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a honlap felületén, különösen a nyilvánvalóan téves árra, vagy rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os, vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést visszaigazolni, ez esetben lehetősége van az ajánlat visszautasítására, felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat a vásárlási szándékától.

Tájékoztatjuk, hogy a termék ára, valamint a szállítás költsége minden esetben külön kerül feltüntetésre.

A gluténmentes termékek vonatkozásában a rögzítjük, hogy a termékek előállítása során a Szolgáltató garantálja, hogy a termékek a gyártás, tárolás, szállítás során nem szennyeződnek tiltott gabonafélékkel. A Szolgáltató minden termék esetén, minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a terméknél található információ pontosan kerüljön feltüntetésre a termék összetevője, az allergének, valamint a tápanyagérték vonatkozásában, ennek ellenére előfordulhat téves, illetve hiányos vagy pontatlan információ, amivel kapcsolatban a Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy az irányadó jogszabályok által megengedett legszélesebb körben korlátozza a felelősségét a téves, hiányos, vagy pontatlan információkból származó esetleges károkért.

A rendelés:

A megvásárolni kívánt termékeket kérjük, hogy helyezze a „Kosárba”.

Amennyiben már nem szeretne további Terméket elhelyezni a virtuális kosarában, úgy kérjük, hogy kattintson a „Pénztár” gombra.

A rendelés leadásához szükséges megadnia a nevét, a szállítási címet, az e-mail címét, illetve a kapcsolattartás érdekében a telefonszámát.

Fontos, hogy a megrendelés véglegesítésének feltétele, hogy elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót, ezt követően kérjük, hogy kattintson a „Megrendelés” gombra, mellyel kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés véglegesítését követően a Barion Payment Zrt. pénzügyi szolgáltató biztonságos, titkosított oldalára irányítjuk, ahol a fizetéshez szükséges adatok megadása után tudja a kifizetést a bankkártyájáról megejteni.

A Szolgáltató a megrendeléséről az Ön részére e-mailben visszaigazolást küld. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Szolgáltató a Megrendelés leadásától számított 48 órán belül nem küld visszaigazolást az Ön részére, akkor a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A tévesen, vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető visszaigazolás elmaradása, vagy szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért (pl. a Fogyasztó tárhelyének telítettsége, téves e-mail cím), hibáért, a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

Tájékoztatjuk, hogy az automata visszaigazolás még szerződést nem keletkeztet.

A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Fogyasztót a megrendelés részleteiről és a várható teljesítéséről.

A megrendelés elküldésével és annak e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2004. (II.26.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Szolgáltató, valamint a Fogyasztó között. Az ily módon létrejövő szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kinyomtatásra.

Elállási jog:

A Szolgáltató fenntartja a jogát a szállítástól való elállásra, amennyiben a megrendelést azért nem tudja teljeskörűen teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott termék, vagy a termék elkészítéséhez szükséges alapanyag nem áll rendelkezésre. Ilyen esetben a megfizetett vételárat a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztónak.

A 45/2004. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató részére e-mail útján. Az elállási/felmondási jogának gyakorlását a 45/2004. (II.26.) Kormányrendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta alapján is megteheti.

A Fogyasztónak jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a Fogyasztónak nincs fizetési kötelezettsége.

A termékek átvételét követően a fogyasztót nem illeti meg elállási jog a Szolgáltatóval szemben, tekintettel arra, hogy az romlandó, vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek, továbbá olyan zárt csomagolású termékek tekintetében sem, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Szavatosság:

A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv, valamint a 19/2014 (IV.29) NGM rendelet alapján szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az értékesített termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban, vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

Szállítás:

A küldemények kézbesítését, szállítását a Magyar Gluténmentes Pékség Kft. végzi. A termék szállítási idejét (teljesítési határidő) a visszaigazoló e-mail tartalmazza. A szállítás várható időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

Amennyiben a kiszállított termék csomagolásán külsőleg sérülés található, úgy kérjük, hogy szíveskedjenek a futárral helyszíni jegyzőkönyvet felvenni, ugyanis ennek hiányában a külsérelemből fakadó károkat a Szolgáltatónak nem áll módjában megtéríteni.

Amennyiben a Fogyasztó a megrendelés során megadott kiszállítási címen nem elérhető, valamint a rendelést a kiszállítás időpontjában nem veszi át, valamint a telefonos elérhetőségen a kiszállítási időpontot követő 10 percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, illetve kártérítésre. Amennyiben a Fogyasztó oldalán felmerülő okból nem kézbesíthető a megrendelt termék, úgy a Fogyasztó a már kiegyenlített ellenértéket nem követelheti vissza.

Előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály (vis maior) esetén, hatóságok intézkedései, energia- vagy nyersanyaghiány, továbbá egyéb olyan körülmények esetén, melyekre a Szolgáltatónak nincs befolyása, a Szolgáltató jogosult arra, hogy a szerződés teljesítését elhalassza, így az elfogadott szállítási határidő a megfelelő időtartammal későbbre tolódik, továbbá jogosult a már megkötött szerződés teljesítését lehetetlenülésre hivatkozva visszautasítani, mely esetben a megfizetett vételár a Fogyasztó részére visszajár.

Reklamáció, panaszkezelés:

A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely probléma, reklamáció, az alábbi elérhetőségeken jelezhető:

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a nyersanyagok esetleges hibája esetén, a Szolgáltató beszállítója révén csak olyan mértékben vállal felelősséget, amilyen mértékben szakmai gondossággal fel kellett volna, hogy ismerje a nyersanyag hiányosságát, hibáját.

A panaszt haladéktalanul megvizsgáljuk, amennyiben ez nem lehetséges, úgy erről jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek másolati példányát átadjuk a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt 30 napon belül, indokolással ellátva megválaszoljuk. Tájékoztatjuk, hogy a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a Szolgáltató által nyújtott válasz másolati példányát 5 évig megőrizzük.

Felügyeleti szervek:

Tájékoztatjuk, hogy Fogyasztóként panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el: www.jarasinfo.gov.hu

Panasz esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, bővebb információ az alábbi oldalon érhető el: www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületről bővebb információ itt érhető el: www.pestmegyeibekelteto.hu

Egyéb tájékoztatás:

Tájékoztatjuk, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartás kódex.

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon szereplő valamennyi tartalom szerzői jog által védett.